Достава на производи

За доставата на производите Мондиви е  бесплатна на целата територтија на Р.Македонија.
Доставата на мебелот се врши до куќниот број на купувачите. Начинот и времето на достава се договараат за време на купувањето на производите, и купувачите секогаш се известени пред испораката на мебелот;
Истоварот и внесувањето на робата е обврска на купувачот;
Нарачките кои не се исплатени во целост пред доставата не се доставуваат;

Монтажа на производи

Важат истите услови од Правилникот на Мебел-Ви
 

Димензии на производите

Купувачите задолжително треба точно да ги проверат димензиите на производот кој го купуваат;
Обврска на купувачот е да ги провери и димензиите на просторот каде треба да се внесе купениот мебел;
За информации околу димензиите и пакувањата на производите, продажниот персонал стои на располагање на секој купувач;
Доколку димензиите на нарачаниот производ, по нарачката, не одговараат на просторот каде треба да се внесат, Мебел-Ви не превзема одговорност и сите настанати дополнителни трошоци се на товар на купувачот.

Рокови на испорака

Главна определба на Мебел-Ви е брза испорака на своите производи до купувачите;
Рокот на испорака на производите зависи од видот на производ, односно од тоа дали се нарачува готов производ или се нарачува производ по изработка, и изнесува до 25 дена;
За производи за кои е потребно поголемо време за изработка и достава се известуваат самите клиенти пред склучување на нарачката;
Максимален рок за чување на купената роба на клиентот во нашите магацини изнесува 45 дена.

Начин на плаќање

Плаќање во готово - Кога се склучува нарачката се плаќа целиот износ или одреден процент како аванс а остатокот се доплаќа на денот на достава на мебелот;
Плаќање на рати без камата со кредитни картички – овозможено преку картиците на Стопанска банка, без камата, до 12 рати;
Плаќање на рати преку договор за соработка – Мебел-Ви има склучено договори за соработка со многу институции, синдикати и претпријатија со кои се овозможува вработените во тие субјекти да пазаруваат на рати во нашите салони.

Рекламации

•        Купувачот може да пријави рекламација користејќи ја online формата https://www.mebel-vi.com/reklamacija-za-proizvod/.
•        Стручниот тим е должен најдоцна во рок од 15 дена по приемот на рекламацијата да даде свое мислење и свој предлог за решавање на пријавениот проблем;
•        Доколку се утврди дека рекламацијата е оправдана Мебел-Ви е должен во рок од 30 дена да ја отклони рекламацијата со поправање или замена на производот;
•        Доколку се утврди дека рекламацијата не е оправдана Мебел-Ви има право да бара надомест од купувачот;
•      Мебел-Ви е одговорен за робата само во гарантниот рок до 12 месеци. Мебел-Ви не одговара за робата која е подигната со сопствен превоз и/или извршена монтажа од трети лица, освен во случај на технички проблем;